Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis    
Belopp i MSEK Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016
Nettoomsättning 496 472 472 472 441 444
Förändring av lager av färdiga varor -25 23 12 12 -21 -12
Övriga intäkter 15 7 12 13 12 5
Summa rörelsens intäkter 486 502 496 497 432 437
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -238 -250 -230 -247 -217 -217
Övriga kostnader -155 -121 -114 -113 -157 -105
Personalkostnader -72 -65 -69 -60 -57 -54
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -28 -22 -21 -20 -5 -15
Rörelseresultat -7 44 62 57 -4 46
Finansiella poster
Finansiella intäkter 1 0 1 0 0 1
Finansiella kostnader -6 -3 -1 -1 -3 -2
Summa finansiella poster -5 -3 0 -1 -3 -1
Resultat efter finansiella poster -12 41 62 56 -7 45
Skatt på årets resultat 2 -9 -13 -13 1 -11
NETTORESULTAT -10 32 49 43 -6 34
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) -0,06 0,21 0,32 0,28 -0,04 0,23
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2018-02-08