Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q4-2019 Q3-2019 Q2-2019 Q1-2019 Q4-2018 Q3-2018
Nettoomsättning 547 617 582 630 580 567
Förändring av lager av färdiga varor -15 -53 58 2 -1 48
Övriga intäkter -5 13 -1 21 22 2
Summa rörelsens intäkter 527 577 639 653 601 617
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -296 -305 -322 -300 -308 -311
Övriga kostnader -167 -129 -113 -119 -179 -113
Personalkostnader -69 -62 -73 -67 -75 -57
EBITDA -5 81 131 167 39 136
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 -27 -28 -26 -27 -25
EBIT -30 54 103 141 12 111
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -6 -5 -5 -5 -5 -5
Summa finansiella poster -6 -5 -5 -5 -5 -5
Resultat efter finansiella poster -36 49 98 136 7 106
Skatt på årets resultat 7 -11 -21 -28 2 -24
NETTORESULTAT -29 38 77 108 9 82
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) -0,19 0,25 0,50 0,71 0,06 0,54
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2020-02-04