Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q4-2018 Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017
Nettoomsättning 580 567 576 537 496 472
Förändring av lager av färdiga varor -1 48 21 10 -25 23
Övriga intäkter 22 2 2 8 15 7
Summa rörelsens intäkter 601 617 599 555 486 502
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -308 -311 -304 -288 -238 -250
Övriga kostnader -179 -113 -112 -101 -155 -121
Personalkostnader -75 -57 -65 -65 -72 -65
EBITDA 39 136 118 101 21 66
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -27 -25 -24 -23 -28 -22
EBIT 12 111 94 78 -7 44
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 0 1 0 1 0
Finansiella kostnader -5 -5 -5 -5 -6 -3
Summa finansiella poster -5 -5 -4 -5 -5 -3
Resultat efter finansiella poster 7 106 90 73 -12 41
Skatt på årets resultat 2 -24 -17 -16 2 -9
NETTORESULTAT 9 82 73 57 -10 32
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,06 0,54 0,48 0,37 -0,06 0,21
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2019-02-07