Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis      
Belopp i MSEK Q3-2017 Q2-2017 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016
Nettoomsättning 472 472 472 441 444 413
Förändring av lager av färdiga varor 23 12 12 -21 -12 21
Övriga intäkter 7 12 13 12 5 24
Summa rörelsens intäkter 502 496 497 432 437 458
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -250 -230 -247 -217 -217 -227
Övriga kostnader -121 -114 -113 -157 -105 -100
Personalkostnader -65 -69 -60 -57 -54 -58
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -22 -21 -20 -5 -15 -16
Rörelseresultat 44 62 57 -4 46 57
Finansiella poster
Finansiella intäkter 0 1 0 0 1 1
Finansiella kostnader -3 -1 -1 -3 -2 -2
Summa finansiella poster -3 0 -1 -3 -1 -1
Resultat efter finansiella poster 41 62 56 -7 45 56
Skatt på årets resultat -9 -13 -13 1 -11 -10
NETTORESULTAT 32 49 43 -6 34 46
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,21 0,32 0,28 -0,04 0,23 0,30
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2017-11-13