Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017 Q1-2017
Nettoomsättning 596 541 496 472 472 472
Förändring av lager av färdiga varor 21 10 -25 23 12 12
Övriga intäkter -18 4 15 7 12 13
Summa rörelsens intäkter 599 555 486 502 496 497
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -304 -288 -238 -250 -230 -247
Övriga kostnader -112 -101 -155 -121 -114 -113
Personalkostnader -65 -65 -72 -65 -69 -60
EBITDA 118 101 21 66 83 77
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -24 -23 -28 -22 -21 -20
EBIT 94 78 -7 44 62 57
Finansiella poster
Finansiella intäkter 1 0 1 0 1 0
Finansiella kostnader -5 -5 -6 -3 -1 -1
Summa finansiella poster -4 -5 -5 -3 0 -1
Resultat efter finansiella poster 90 73 -12 41 62 56
Skatt på årets resultat -17 -16 2 -9 -13 -13
NETTORESULTAT 73 57 -10 32 49 43
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 0,48 0,37 -0,06 0,21 0,32 0,28
           
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
             
Uppdaterad: 2018-07-26